____________________________________________________________________________________________.

Programa noua definitivat

http://definitivat.edu.ro/2019/
http://definitivat.edu.ro/2018/
http://definitivat.edu.ro/2017/
http://definitivat.edu.ro/2016/
http://definitivat.edu.ro/2015/
!!! Update: http://definitivat.edu.ro/2014/ !!!! 
!!! Update: http://definitivat.edu.ro/2013/ !!!!
!!! Update: http://definitivat.edu.ro/2012/ !!!!
!!! Update: informații despre noua forma de definitivat (2012) -   !!!!


Tematică generală Definitivat

I. Sistemul de invatamant din Romania: structura, legislatie, retea scolara. Relatia scoala-comunitate (familie, autoritati locale, agenit economici).

II. Calitatea în educaţie. Mecanisme de asigurare a calitatii la nivelul scolii.

III. Statutul epistemologic al pedagogiei. Educatia: forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia intelectuala, morala, estetica si artistica, fizica si sportiva, tehnologica/profesionala). Noile educaţii. Alternative educaţionale.(Step-by-Step, Montessori, Waldorf).

IV. Educabilitatea: concept, factori (ereditatea, mediul, educaţia omul insusi/sinele ). Teorii fundamentale (ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian).

V. Structura şi dinamica personalităţii (temperament, caracter, aptitudini). Motivatia pentru cariera didactica.

VI. Finalitatile educatiei: clasificare (ideal educational, scop, obiective) proceduri de operationalizare. Avantaje si limite ale operationalizarii.

VII. Teoria si metodologia curriculum-ului: concepte, tipuri, documente curriculare.

VIII. Procesul de învăţământ – analiză conceptuală, abordări structural -sistemice , funcţionale şi interacţionale.

IX. Învăţarea: concept, conditii interne si externe, stiluri de invatare. Aplicaţii.

X. Predarea: concept şi stiluri de predare. Aplicaţii.

XI. Strategii didactice, metode si mijloace de invatamant. Forme de organizare a procesului de invatamant (frontal, grupal si individual). Interactiunea obiective-continuturi-strategii in instruirea scolara. Aplicatii.

XII. Comunicarea didactica: elemente, tipuri, particularitati. Bariere in comunicarea didactica. Aplicatii.

XIII. Evaluarea scolara: definire, etape, functii, forme, strategii si metode (traditionale si complementare). Elaborarea probei de evaluare. Factori perturbatori/erori de evaluare scolara. Aplicaţii.

XIV. Proiectarea activitatiilor didactice: concept, niveluri, exigente, avantaje si limite Variante de redactare a proiectelor de activitate didactica. Aplicaţii.

XV. Succesul şi insuccesul şcolar: cauze şi forme de manifestare. Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăţilor în învăţarea şcolară. Programe de intervenţie personalizată. Consiliere si orientare personala, sociala si profesionala. Aplicaţii.

XVI. Managementul clasei de elevi : concept, modele, functii, strategii de interventie. Metode si tehnici de cunoastere si caracterizare psihopedagogica a elevilor. Studiul relatiilor interpersonale din clasa de elevi.Managementul microgrupurilor educationale.

XVII. Educatia elevilor cu nevoi speciale. Creativitate, inovaţie şi educaţie pentru excelenţă a copiilor/elevilor/tinerilor cu potenţial aptitudinal ridicat. Educatia pentru diversitate.

XVIII. Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competenţe, standarde. Formare initiala si continua, evaluare si.autoevaluareBibliografie generală – Autori români/ în limba română


1. *** Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. *** Legea Statutul personalului didactic nr. 128/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. OECD( 2000) . Analiza politicilor naţionale în domeniul educaţiei: Romania ( trad.). Bucureşti:
MEN.
4. U.E. ( 2006) . Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Report 2006. Bruxells: European Commission.
5. Antonesei, L.(2002). O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice şi transdiscip0linarre ale educaţiei. Iaşi: Polirom.
6. Albu, G. ( 2001) Mecanisme psihopedagogice ale evaluării şcolare: Ploieşti. . Editura Univ. Ploieşti.
7. Bârlogeanu, L.( coord) ( 2005).Identitate şi globalizare. Bucureşti: Humanitas Educaţional.
8. Bîrzea, C.( coord).( 2001). Învăţatea permanentă-prioritate a politicii educaţionale din România. Bucureşti: ISE.
9. Bîrzea, C.( 1995). Arta şi ştiinţa educaţiei. Bucureşti: EDP.
10. Bocoş, M. ( 2002). Insturea interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune. Cluj- Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.
11. Bocoş, M.( 2005) Teoria şi practica cercetării pedagogice. Ed. a III – a. Cluj-Napoca : Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
12. Cerghit, I. ( 2007). Metode de învăţământ.Ed. a IV-a. Iaşi : Polirom
13. Cerghit, I. (2002). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Bucureşti: Ed. Aramis.
14. Cerghit, I, Vlăsceanu, L. ( coord. ) ( 1988). Curs de pedagogie. Bucureşti : Tipografia Univ din
Bucureşti.
15. Cerghit, I., Neacşu, I. Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I.-O.(2001). Prelegeri pedagogice. Iaşi:
Polirom.
16. Chiş,V. ( 2005). Pedagogia contemporană-Pedagogia pentru competenţe. Cluj-Napoca: Editura Cărţii de Ştiinţă.
17. Cozma, T.(2002).O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea. Iaşi: Polirom.
18. Cozma, T. (2002). Introdicere în pedagogie. Iaşi: Ed. Univ. Al.I. Cuza.
19. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.) ( 1998). Psihologie şcolară.Iaşi: Polirom.
20. Creţu. C. ( 1998). Curriculum diferenţiat şi personalizat. Iaşi: Polirom
21. Creţu, C. ( 2000).Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei. Iaşi: Edit Univ. “ AL. I. Cuza” Iaşi.
22. Cristea, S. (coord). ( 2006). Curriculum pedagogic. Bucureşti: EDP
23. Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: EDP.
24. Crişan, A. ( coord.) (1996). Curriculum şcolar. Ghid metodologic. MEdC., ISE. Bucureşti: ( f.ed).
25. Cucoş, C. ( 2002). Pedagogie. Ed. a II-a. Iaşi : Polirom.
26. Cucos, C. (1998) (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice,
Editura Polirom, Iasi
27. Dragu, A.(1996). Structura personalităţii profesorului. Bucureşti: EDP.
28. Dumitru , I. ( 2000). Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. Timişoara: Ed. Univ. de Vest.
29. Ezechil, L. (2002). Comunicarea educaţională în context şcolar. Bucureşti: EDP.
30. Ionescu, M., Chiş, V. (2001). Pedagogie . Suporturi pentru formarea profesorilor. Cluj-Napoca: Editura Press Universitară Clujeană.
31. Ionescu, M., Radu, I.( coord). (2001).Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
32. Ionescu, M.( 2005). Instrucţie şi educaţie. Arad: Vasile Goldiş University Press.
33. Ionel, V. ( 2004). Fundamentele pedagogiei. Craiova.:Editura Universitaria.
34. Iucu, R.B. (2001). Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative. Iaşi: Polirom.
35. Iucu, R.B. ( 2000). Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice. Iaşi: Polirom.
36. Iucu, R.B. ( 2004). Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii. Bucureşti: Humanitas educational.
37. Joiţa, E, ( 2005) Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorului, vol I. Craiova: Ed. Universitaria.
38. Joiţa, E., Ilie, V., Frăsineanu, E. ( 2003). Pedagogie – Educaţie şi curriculum. Craiova. : Ed. Universitaria.
39. Jinga, I. Negreţ-Dobridor, I.( 2004). Inspecţia şcolară şi designul instrucţional. Bucureşti : Ed. Aramis.
40. Maciuc, I. ( 2000). Dimensiuni sociale şi aspecte instituţionale ale educaţiei. Craiova : Editura SITECH
41. Manolescu, M. (2006). Evaluarea şcolară. Metode , tehnici, instrumente. Bucureşti :Editura Meteor.
42. MEdC ( 2004). Indicatori pentru educaţie şi formarea profesională. Studiu comparativ. Bucureşti: (f.e.).
43. Neacşu, I. (1999). Instruire şi învăţare. Ediţia a II-a. Bucureşti : EDP.
44. Neacşu, I. (1990). Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă. Bucureşti. : Editura Militară
45. Neacşu, I., Felea ,Gh.( coord.)( 2004). Asigurarea calităţii în educaţie. Valori europene şi proiecte româneşti în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. Galaţi;: Şcoala Gălăţeană
46. Negreţ-Dobridor, I. ( Pânişoară, I.-O.(2005). Ştiinţa învăţării. Iaşi. Polirom.
47. Negreţ-Dobridor, I. ( 2004). Didactica nova. Bucureşti: Editura Aramis.
48. Nicola , I.( 200 ) . Tratat de pedagogie. Bucureşti: EDP.
49. Niculescu, R.M.( coord.) (2001 ).Pregătirea iniţială, psihologică, pedagogică şi metodică a
profesorilor. Braşov: Edit. Universităţii. “Transilvania”, Braşov.
50. Oprea , C. L. ( 2003). Pedagogie. Alternative metodologice interactive. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
51. Panţuru, S.( 2002). Elemente de teoria şi metodologia instruirii. Braşov: Editura Universităţii “Transilvania”, Braşov.
52. Păun, E. ( 1998). Şcoala - abordare sociopedagogică. Iaşi : Polirom.
53. Păun, E., Potolea , D. ( coord.)( 2002). Pedagogie . Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom.
54. Pânişoară, I.-O. ( ( 2006). Comunicarea eficientă. Ed. a III-a. Iaşi : Polirom.
55. Potolea, D. (1996). Scopuri şi obiective ale procesului didactic. În Sinteze pe teme de didactică
modernă. Culegere (coord I.T. Radu).Bucureşti: Tribuna învăţământului.
56. Potolea, D. (1989 ). Profesirul şi strategiile de conducere a a învăţării. În L. Vlăsceanu, I. Jinga. Stucturi, strategii şi performanţe în învăţământ. Bucureşti: Editura Academiei.
57. Potolea, D., Manolescu, M. (1995).Teoria şi practica evaluării educaţiei. MEdC. Bucureşti : PIR.
58. Potolea, D. Manolescu, M. (1996). Teoria şi metodologia curriculumului. MEdC. Bucureşti: PIR.
59. Preda, V. (1985) . Strategii de instruire. Cluj-Napoca:
60. Radu, UI. ( 1991). Introducere în psihologia contemporană . Cluj-Napoca:Editura Sincron
61. Radu I. T. (1999). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: EDP.
62. Stoica, A. ( coord.)( 2001).Evaluarea curentîă şi examenele. Ghid i. pentru profesori. Buc.: Edit. ProGnosis.
63. Stoica, A., Mihail, R. (2006). Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective. Bucureşti: Humanitas Educaţional.
64. Şoitu, L. (1997). Pedagogia comunicării. Bucureşti:EDP.
65. Stan, E. ( 2006 ). Managementul clasei.. Bucureşti: Editura Aramis.
66. Toma St. ( 1994). Profesorul, factor de decizie . Bucureşti : Ed. Tehnică.
67. Tomşa, Gh. ( 1999). Consilierea şi orientarea în şcoală. Bucureşti: Ed. Casa de editura şi Presă Viaţa Românească.
68. Ungureanu, D. ( 1999). Teoria curriculumului. Timişoara: Ed.Mirton.
69. Văideanu, G. ( 1988). Educaţia la frontiera dintre milenii. Buc.: Ed. Politică.
70. Vlăsceanu, L., Neculau,A., Miroiu, A., Mărginean, I., Potolea, D. (coord. )( 2002). Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului preuniversitar. Studiu de impact. Vol. I şi II. Iaşi: Polirom.
71. Voiculescu, F. (2005). Manual de pedagogie contemporană Partea I. Cluj-Napoca.: Eitura Risoprint.
72. Zlate , M. ( coord.)( 2001). Psihologia la răspântia dintre milenii. Iaşi: Polirom.

Bibliografie generală – Traduceri din literatura străină

1. Ausubel D.P., Robinson, R. ( 1981). Învăţarea şcolară. O introducere în psihologia pedagogică. Bucureşti : EDP.
2. Agenţia Naţională Socrates ( 1996). Combaterea eşecului şcolar.. Bucureşti: EDP.
3. Botkin, J., Elmandjra, M., Maliţa, M.( 1981). Orizontul fără limite al învăţării. Bucureşti: Ed. Politică.
4. Dave, H. R. (sub red) (1991).Fundamentele educaţiei permanente. Bucureşti: EDP
5. D` Hainaut, L. ( coord.) ( 1981). Programe de învăţământ şi educaţie permanentă. Bucureşti : EDP
6. Davitz, G., Ball, S. ( 1978). Psihologia procesului educaţional
7. De Landsheere, G. ( 1975). Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Bucureşti: EDP.
8. Dellors,J. (coord.). ( 2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţioanale pentru Educaţie.
9. Gagne, R.M. , Briggs, L. (1977). Principii de design al instruirii. Bucureşti : EDP
10. Geissler, E.( 1981). Mijloce de educaţie . Bucureşti: EDP..
11. Hayes, N., Orell,S.( 1997). Introducere în psihologie.Bucureşti:
12. Kidd, J. R. (1981). Cum învaţă adulţii. Bucureşti: EDP.
13. Lowe; H. (1978). Introducere în psihologia învăţării la adulţi. Bucureşti: EDP.:
14. Monteil, J.M:,( 1997). Educaţie şi formare. Iaşi : Polirom.
15. Meyer, G. ( 2004). De ce şi cum evaluăm ? Iaşi: Polirom.
16. Peretti, A. de ( 1996) . Educaţia în schimbare. Iaşi: Ed. Spiru Haret.

Adrese Webibliografie ( INTERNET):

Se vor recomanda, pentru actualizare, adrese de căutare pentru domenii şi teme nou apărute în ştiinţele educaţiei.PROGRAME de Pedagogie şi elemente de psihologia copilului Învăţători/Institutori

(definitivat )

IV. TEME PENTRU DEFINITIVATI. EDUCAŢIA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII. DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI

1. Educaţia în societatea cunoaşterii. Impactul educaţiei asupra dezvoltării sociale durabile:
a.Educaţia ca resursă a dezvoltării sociale şi ca investiţie în capitalul uman.
b.Educaţia la intersecţia contextelor locale, regionale, naţionale, europene şi mondiale.
c.Globalizarea în educaţie, moduri de manifestare, consecinţe.
d.Ciclul de bază al educaţiei – fundament al întregului edificiu educaţional.


2. Calitatea educaţiei – reper fundamental al dezvoltării proceselor/sistemelor educaţionale:
a.Conceptul de calitate în educaţie; domenii criterii şi standarde de evaluare a calităţii educaţiei (capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională, managementul calităţii).
b.Managementul calităţii la nivelul organizaţiei (instituţiei) şcolare şi al procesului de învăţământ; rezultatele învăţării – reperul fundamental al evaluării şi asigurării calităţii.
c.Proceduri de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor de studii.

3. Domenii şi modalităţi educaţionale reprezentative:
a.Domeniile educaţiei integrale: intelectuală, morală, estetică, fizică, tehnologică.
b.Noile educaţii: ecologică, pentru sănătate, interculturală, nutriţională, antidrog etc.
c.Modalităţile educaţiei pe axa formal-nonformal-informal. Interacţiuni şi interferenţe.

II. EDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII. EDUCABILITATEA

1. Conceptul de personalitate. Teorii, modele, abordări:
a.Idiografic şi nomotetic în caracterizarea personalităţii;
b.Modalităţi de abordare a personalităţii (psihanalitică, factorială, behavioristă, umanistă, cognitivă, structural-sistemică).

2. Structura şi dinamica personalităţii. Componente şi interacţiuni:
a.Temperamentul; tipologiile şi portretele temperamentale;
b.Aptitudinile; înnăscut şi dobândit în formarea aptitudinilor; tipologia aptitudinilor.
c.Caracterul; tipologia atitudinilor; modele ale structurii caracteriale;
d.Creativitatea – dimensiune a personalităţii;
e.Personalitatea din perspectivă psihosocială; noţiunile de statut şi rol.
3. Dezvoltarea personalităţii:
a.Conceptul de dezvoltare şi procesele implicate (creştere, maturizare, dezvoltare);
b.Dimensiunile dezvoltării personalităţii (fizică, psihică, socială) şi interacţiunea lor;
c. Stabilirea nivelului dezvoltării psihice a copilului la intrarea în şcoală.
4. Caracteristicile dezvoltării personalităţii copilului:
a.Abordări privind dezvoltarea copilului (teoria învăţării sociale, teoria psihanalitică, teoria structuralistă, abordarea socio-cognitivă);
b.Stadialitatea şi stadiile dezvoltării psihice în copilărie;
c.Profilul şi evoluţia personalităţii copilului la vârsta şcolară mică.

5. Factorii dezoltării personalităţii şi interacţiunea lor:
a.Ereditatea; specificul şi dinamica influenţelor ereditare în copilărie.
b.Mediul social; tipurile influenţelor de mediu (spontane-dirijate, formale-informale, pozitive-negative, convergente-divergente).
c.Educaţia – factor determinant al dezvoltării personalităţii copilului; caracteristicile influenţelor educaţionale (cu aplicaţii pentru educaţia primară).
d. Eul propriu

6. Educabilitatea. Concept, teorii şi semnificaţie psihopedagogică:
a.Conceptul de educabilitate şi semnificaţia sa psihopedagogică.
b.Teorii privind educabilitatea fiinţei umane (ereditaristă, ambientalistă, teoria dublei determinări).
c.Posibilităţi şi limite ale educaţiei în raport cu factorii dezvoltării.

III. FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI. IDEALURILE, SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE

1. Conceptul şi categoriile de finalităţi ale educaţiei
a.Finalităţile educaţiei – un concept pedagogic integrator.
b.Idealul/idealurile educaţionale; schiţă istorică a idealurilor educaţiei (Antichitatea, Evul Mediu european, Renaşterea, Epoca modernă, Epoca contemporană).
c.Scopurile educaţiei.
d.Obiectivele educaţionale.


2. Taxonomia finalităţilor/obiectivelor educaţionale:
a.Conceptul şi necesitatea taxonomiei finalităţilor/obiectivelor educaţiei
b.Taxonomii organizate pe niveluri de generalitate (general, intermediar, specific); obiective cadru, obiective de referinţă, obiective concrete.
c.Taxonomii organizate pe domenii (cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotor).

3. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale:
a.Conceptul de obiectiv operaţional; semnificaţia şi necesitatea operaţionalizării.
b.Proceduri de operaţionalizare; aplicaţii pentru învăţământul primar.
c.Pedagogia prin obiective şi centrarea pe competenţe: similitudini şi deosebiri, valori şi limite.


IV. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

1. Conceptul de curriculum. Evoluţie şi sens:
a.Originile şi etapele evoluţiei curriculum-ului (tradiţională, modernă, postmodernă).
b.Conceptualizarea curriculum-ului: planul structural, planul procesual şi planul produsului.
c.Curriculum în sens larg şi curriculum în sens restrâns.


2. Structuri şi tipologii curriculare
a.Core curriculum-ul şi variantele sale (central, nucleu, de bază, comun, obligatoriu).
b.Curriculum-ul diferenţiat; variante de diferenţiere curriculară (ca metodologie a învăţării, ca nivel, prin aprofundare, prin extensiune, prin personalizare).
c.Curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii; principii şi condiţii de alegere a variantelor de curriculum la decizia şcolii; aplicaţii pentru învăţământul primar.
d.Alte delimitări semnificative în tipologia curriculară (curriculum formal/nonformal/informal, curriculum predat/învăţat, curriculum explicit/implicit, curriculum ascuns).


3. Proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculum-ului:
a.Reperele structurale şi procesuale ale proiectării curriculare (finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire/învăţare, strategiile de instruire, strategiile de evaluare).
b.Principiile, normele şi procesul proiectării curriculare.
c.Produsele curriculare principale (plan de învăţământ, programe, manuale) şi auxiliare (ghiduri, suporturi multimedia, soft-uri educaţionale ş.a.).V. ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ. ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE

1. Conceptul de învăţare:
a.Învăţarea, în general şi învăţarea şcolară, în particular; caracteristicile învăţării şcolare.
b.Forme (tipuri) ale învăţării; semnificaţia psihopedagogică a ierarhiei formelor învăţării.
c.Condiţiile interne şi condiţiile externe ale învăţări; interacţiuni.
d.Particularităţi ale învăţării la vârsta şcolară mică.


2. Modele ale învăţării:
a.Modele asociaţioniste ale învăţării (condiţionarea clasică, învăţarea prin încercare şi eroare, condiţionarea operantă).
b.Modelul învăţării sociale.
c.Modele constructiviste ale învăţării.
d.Modele cognitive ale învăţării.
e.Corespondenţe şi analogii între modelele învăţării şi modelele instruirii; aplicaţii pentru învăţământul primar.

3. Spaţiul afectiv al învăţării
a.Conceptul de afectivitate;
b.Caracteristicile proceselor afective;
c.Funcţiile proceselor afective;
e.Formele de manifestare ale proceselor afective;
f.Stările afective şi calitatea învăţării.
4. Motivaţia învăţării şcolare:
a.Noţiunea de motivaţie; locul motivaţiei în arhitectura sistemului psihic.
b.Abordarea ierarhică a trebuinţelor; piramida trebuinţelor şi semnificaţia sa pedagogică.
c.Formele motivaţiei învăţării şcolare (extrinsecă-intrinsecă, cognitivă-afectivă, pozitivă-negativă); analiză comparativă a productivităţii formelor motivaţiei pentru învăţarea şcolară.
d.Motivaţia şi performanţa şcolară; submotivare, supramotivare, optimum motivaţional.
e.Particularităţi ale motivaţiei învăţării la vârsta şcolară mică.
f.Strategii de stimulare şi valorificare a motivaţiei favorabile învăţării şcolare.
5. Dificultăţile în învăţare. Orientări în psihopedagogia elevilor cu cerinţe educative speciale:
a.Factori, tipuri şi moduri de manifestare ale dificultăţilor în învăţarea şcolară.
b.Dificultăţile în învăţare şi cerinţele educative speciale. Particularităţi psiho-sociale ale elevilor (copiilor) cu cerinţe educative speciale.
c.Evaluarea complexă a elevilor cu cerinţe educative speciale (medicală, psihologică, educaţională, socială).
d.Şcoala incluzivă şi instruirea diferenţiată la nivelul învăţământului primar. Modele şi forme de integrare şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale .


6. Problematica psihopedagogică a succesului/insuccesului şcolar:
a.Conceptele de succes/insucces şcolar.
b.Factorii succesului/insuccesului şcolar.
c.Modalităţi de prevenire şi înlăturare a insuccesului şcolar / de stimulare şi favorizare a succesului şcolar.


VI. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT.TEORIA, METODOLOGIA ŞI TEHNOLOGIA INSTRUIRII ŞI EVALUĂRII

1. Procesul de învăţământ. Concept, abordări, modele:
a.Conceptul de proces de învăţământ; abordarea structurală şi abordarea procesuală.
b.Dimensiuni şi caracteristici ale procesului de învăţământ.
c.Modele ale procesului de învăţământ: modelul sistemic, modelul interactiv, modelul comunicaţional; alte modele (informaţional, cibernetic, al câmpului educaţional, al situaţiilor de instruire).
d.Normativitate în procesul de învăţământ; sistemul principiilor didactice, aplicaţii.
e.Particularităţi ale procesului de învăţământ în ciclul primar.


2. Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării:
a.Conceptul de predare; interacţiunea predare – învăţare – evaluare.
b.Strategii şi stiluri de predare.
c.Particularităţi ale predării în învăţământul primar.
d.Orientări contemporane în teoria şi practica predării (predarea creativă, predarea interactivă, predarea centrată pe elev, predarea reflectivă, predarea în team-teaching).


3. Instruirea. Teorie, metodologie, tehnologie:
a.Delimitări conceptuale: învăţare şi instruire, metodă, metodologie, metodică, tehnologie.
b.Modele ale instruirii; sisteme de instruire alternative şi complementare.
c.Metodele de învăţământ; concept, tipuri, sistem; aplicaţii în învăţământul primar.
d.Strategiile de instruire; concept, tipuri, elaborare (cu aplicaţii pentru învăţământul primar).
e.Moduri de organizare a instruirii (frontal, grupal, individual); lecţia ca modalitate de bază a organizării procesului de învăţământ, tipuri de lecţii; modalităţi de organizare alternative.
f.Instruirea asistată de calculator; ipostaze ale utilizării calculatorului în cadrul instruirii asistate (ca auxiliar al profesorului, ca mediator/tutore al elevului etc.).


4. Proiectarea pedagogică a activităţilor de instruire:
a.Conceptul de proiectare a instruirii; funcţiile proiectării pedagogice (anticipare, orientare, organizare, dirijare, reglare şi autoreglare, decizie, inovare).
b.Etapele proiectării pedagogice (analiza nevoilor şi a resurselor, definirea obiectivelor, selecţia şi structurarea conţinuturilor, stabilirea strategiilor optime de acţiune, stabilirea criteriilor şi instrumentelor de evaluare).
c.Forme şi niveluri ale proiectării: pe axă temporală (ciclu, an şcolar, semestru, săptămână, oră), pe axă structurală (arie curriculară, disciplină de învăţământ, temă, subiect).
d.Proiectarea pe unităţi de învăţare şi proiectarea lecţiei. Aplicaţii pentru învăţământul primar.


5. Teoria şi practica evaluării şcolare:
a.Conceptul de evaluare şcolară; delimitări terminologice: evaluare, măsurare, apreciere.
b.Componentele evaluării: obiectul evaluării, obiectivele, sistemul de criterii (etalonul) de evaluare, tehnicile de evaluare, regulile de atribuire a valorilor (calificativelor, notelor).
c.Metodologia pedagogică a evaluării (metode, tehnici şi instrumente de evaluare).
d.Tipurile de evaluare: iniţială-continuă-finală, formativă-sumativă, diagnostică-predictivă, normativă-criterială.
e.Erorile de evaluare; moduri de manifestare (efectul halo şi stereotipiile, efectul de contrast şi eroarea proximităţii, ecuaţia personală şi efectul de similaritate, eroarea tendinţei centrale şi a restrângerii de rang); modalităţi de cunoaştere, control şi înlăturare a erorilor de evaluare.
f.Particularităţi ale evaluării în învăţământul primar.


VII. RELAŢII ŞI INTERACŢIUNI EDUCAŢIONALE. ABORDAREA PSIHOSOCIALĂ A EDUCAŢIEI ŞCOLARE. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

1. Clasa de elevi ca grup social:
a.Noţiunea de grup social; tipuri de grupuri; particularităţile grupului de copii;
b.Particularităţile clasei de elevi ca grup social educaţional; aplicaţii pentru ciclul primar.
c.Structuri şi interacţiuni formale şi informale în grupul de copii.
d.Relaţii şi interacţiuni cu valenţe educative în clasa de elevi (cooperare şi competiţie, relaţii de intercunoaştere şi relaţii socio-afective, relaţiile de autoritate, normele de grup şi conformismul în clasă); climatul psihosocial în clasa de elevi şi valenţele sale educative.


2. Comunicarea şi relaţiile de comunicare pedagogică:
a.Structura şi procesualitatea comunicării (emiterea, receptarea, mesajul, calea de transmitere, ambianţa, feed-back-ul).
b.Tipuri de comunicare (intrapersonală, intepersonală, de grup, publică, de masă).
c.Formele comunicării (verbală-paraverbală-nonvberbală, directivă-nondirectivă, directă-mediată).
d.Comunicare educaţională şi comunicare didactică.
e.Comunicarea informativă şi comunicarea persuasivă.
f.Factorii şi condiţiile comunicării didactice eficiente. Bariere sau/şi blocaje în comunicarea didactică.


3. Managementul clasei de elevi:
a.Delimitări conceptuale: management general, management educaţional, managementul instituţiei/organizaţiei şcolare, managementul clasei de elevi.
b.Clasa de elevi ca organizaţie; natura managerială a rolurilor şi funcţiilor învăţătorului.
c.Argumente pentru managementul clasei de elevi: organizaţionale, epistemice, istorice, sociologice, psihologice, manageriale.
d.Dimensiunile managementului clasei de elevi: ergonomică, psihologică, socială, normativă, operaţională, inovatoare.
e.Managementul clasei de elevi şi disciplina.
f.Consecinţele negative ale unui management defectuos al clasei de elevi.
g.Situaţiile conflictuale/de criză educaţională în clasa de elevi; stiluri, strategii, tehnici de intervenţie a învăţătorului în situaţii de criză educaţională.


4. Personalitatea învăţătorului:
a.Profilul profesional al învăţătorului/institutorului. Competenţele profesionale de bază.
b.Structura personalităţii învăţătorului.
c.Rolurile manageriale de bază ale învăţătorului: planificarea, organizarea, controlul, îndrumarea, evaluarea, consilierea, decizia educaţională.
d.Norme deontologice ale profesiunii didactice.


5. Consilierea şi asistenţa psihopedagogică în şcoală:
a.Consilierea şcolarului mic în procesul adaptării şcolare.
b.Consilierea diferenţiată/personalizată a copiilor cu cerinţe educative speciale şi a copiilor capabili de performanţe superioare.
c.Consilierea familiei.
d.Asistenţa psihopedagogică în şcoală: funcţii, obiective, conţinuturi, metodologie, cadrul instituţional (centre, cabinete, încadrare cu specialişti).


Bibliografie generală – Autori români, în limba română

1. Albu, G. (2001), Mecanisme psihopedagogice ale evaluarii şcolare, Ed. Universităţii din Ploieşti
2. Albu, G. (2005), O psihologie a educaţiei, Institutul European, Iaşi
3. Albu, G (2005), Repere pentru o concepţie umanistă asupra educaţiei, Ed. Paralela 45, Piteşti
4. Bârlogeanu, L. (coord.) (2005), Identitate şi globalizare, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti
5. Bîrzea, C. (coord.) (2001), Învăţarea permanentă – prioritate a politicii educaţionale din România, ISE Bucureşti
6. Bîrzea, C. (1995), Arta şi ştiinţa educaţiei, EDP, Bucureşti
7. Bocoş, M. (2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
8. Bocoş, M. (2005), Teoria şi practica cercetării pedagogice, ed. a III-a, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
9. Cerghit, I. (2007), Metode de învătământ, ed. a IV-a, Ed. Polirom, Iaşi
10. Cerghit, I. (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Ed. Aramis, Bucureşti
11. Cerghit, I., Vlăsceanu, L. (coord.) (1998), Curs de pedagogie, Tipografia Universităţii din Bucureşti
12. Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ, I, Pânişoară, I.O. (2001), Prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, Iaşi
13. Chiş, V. (2005), Pedagogia contemporană – pedagogia pentru competenţe, Ed. Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
14. Cojocariu, M.V. (2004), Teoria şi metodologia instruirii, EDP, Bucureşti
15. Cojocariu, M.V. (2003), Educaţie pentru schimbare şi creativitate, EDP, Bucureşti
16. Cozma, T. (2002), O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea, Ed. Polirom, Iaşi
17. Cozma, T. (2002), Introducere în pedagogie, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi
18. Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.) (1998), Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi
19. Creţu, C. (1998), Curriculum diferenţiat, Ed. Polirom, Iaşi
20. Creţu, C. (2000), Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi
21. Cristea, S. (coord.) (2006), Curriculum pedagogic, EDP, Bucureşti
22. Cristea, S. (1998), Dicţionar de termeni pedagogici, EDP, Bucureşti
Crişan, A. (coord.) (1996), Curriculum şcolar. Ghid metodologic, MEdC, ISE, Bucureşti
23. Cucoş, C. (2006), Informatizarea în educaţie, Ed. Polirom, 2006
24. Cucoş, C. (1998/2005) Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi grade
Didactice, Ed. Polirom, Iaşi
25. Cucoş, C. (2002), Pedagogie, ed. a II-a, Ed. Polirom, Iaşi
26. Dragu, A. (1996), Structura personalităţii profesorului, EDP, Bucureşti
27. Dumitru, I. (2000), Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara
28. Ezechil, L. (2002), Comunicarea educaţională în context şcolar, EDP Bucureşti
29. Ionescu, M., Chiş, V. (2001), Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorului, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
30. Ionescu, M, Radu, I. (coord.) (2001), Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca
31. Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, Vasile Goldiş University Press, Arad
32. Ionel, V. (2004), Fundamentele pedagogiei, Ed. Universitaria, Craiova
33. Ionel, V. (2002), Pedagogia situaţiilor educative, Ed. Polirom, Iaşi
34. Iucu, R. B. (2004), Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii, Ed. Humanis Educaţional, Bucureşti
35. Iucu, R. B. (2001), Instruirea şcolară, Perspective teoretice şi aplicative, Ed. Polirom, Iaşi.
36. Iucu, R. B. (2000), Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice, Ed. Polirom, Iaşi
37. Iucu, R. B, Manolescu, M. (2005), Elemente de pedagogie, Ed. Universităţii din Bucureşti, Credis
38. Joiţa, E. (2006), Instruirea constructivistă – o alternativă: fundamente, strategii, Ed. Aramis, Bucureşti
39. Joiţa, E. (2005), Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorului, Vol. I, Ed. Universitaria, Craiova
40. Joiţa, E., Ilie, V., Frăsineanu, E. (2007), Formarea pedagogică a profesorului: instrumente de învăţare cognitiv-constructivistă, EDP, Bucureşti
41. Jinga, I., Negreţ, I. (2004), Inspecţia şcolară şi desingul instrucţional, Ed. Aramis,
Bucureşti
42. Maciuc, I. (2000), Dimensiuni sociale şi aspecte instituţionale ale educaţiei, Ed.
SITECH, Craiova
43. Manolescu, M. (2006), Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Ed. Meteor, Bucureşti
44. Manolescu, M. (2005), Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică, Ed. Universităţii din Bucureşti, Credis
45. Neacşu, I. (1999), Instruire şi învăţare, ed. a II-a, EDP, Bucureşti
46. Neacşu, I. (1990), Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti
47. Neacşu, I., Felea, Gh. (coord.) (2004), Asigurarea calităţii în educaţie. Valori europene şi proiecte româneşti în domeniul calităţii în învăţământul preuniversitar, Şcoala Gălăţeană, Galaţi
48. Negreţ, I, Pânişoară, I. O. (2005), Ştiinţa învăţării, Ed. Polirom, Iaşi
49. Negreţ, I. (2004), Didactica Nova, Ed. Aramis, Bucureşti
50. Nicola, I. (1995), Tratat de pedagogie, EDP, Bucureşti
51. Niculescu, R.M. (coord.) (2001), Pregătirea iniţială, psihologică, pedagogică şi metodică a profesorilor, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov
52. Niculescu, R.M. (2000), Teoria şi managementul curricumului, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov.
53. Oprea, C.L. (2003), Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Ed. Universităţii din Bucureşti
54. Panţuru, S. (2002), Elemente în teoria şi metodologia instruirii, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov.
55. Păişi Lăzărescu, M. (2005), Psihologia educaţiei copilului preşcolar şi şcolar mic, Ed. Paralela 45, Piteşti
56. Păun, E. (1998), Şcoala – abordare sociopedagogică, Ed. Polirom, Iaşi
57. Păun, E., Potolea, D. (coord.) (2002), Pedagogie. Fundamentări teoritice şi demersuri educative, Ed. Polirom, Iaşi
58. Pânişoară, I..O. (2006), Comunicarea eficientă, ed. a III-a, Ed. Polirom, Iaşi
59. Potolea, D. (1996), Scopuri şi obiective ale procesului didactic; în “Sinteze pe teme de didactică modernă” – Culegere (coord. I.T. Radu), Tribuna Învăţământului, Bucureşti
60. Potolea, D. (1999), Profesorul şi strategiile de conducere a învăţării; în “Structuri, strategii şi performanţe în învăţământ”, (autori: L. Vlăsceanu, I. Jinga), Ed. Academiei, Bucureşti
61. Potolea, D., Manolescu, M. (1996), Teoria şi metodologia curriculumui, Ed. PIR, MEdC, Bucureşti
62. Potolea, D., Manolescu, M. (1995), Teoria şi practica evaluării educaţionale, Ed. PIR, MEdC, Bucureşti
63. Preda, V. (1985), Strategii de instruire, Cluj-Napoca
64. Radu, I. (1991), Introducere în psihologia contemporană, Ed. Sincron, Cluj-Napoca
65. Radu, I.T., Ezechil, L. (2005), Didactica. Teoria instruirii, Ed. Paralela 45, Piteşti
66. Radu, I.T. (1999), Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti
67. Stan, E. (2006), Managementul clasei, Ed. Aramis, Bucureşti
68. Stan, E. (2006), Despre pedepse şi recompense în educaţie, Institutul European, Iaşi
69. Stan, E. (2005), Pedagogie postmodernă, Institutul European, Iaşi
70. Stoica, A. (coord.) (2001), Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori, Ed. ProGnosis, Bucureşti
71. Stoica, A., Mihail, R. (2006), Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti
72. Şoitu, L. (1997), Pedagogia comunicării, EDP, Bucureşti
73. Toma, St. (1994), Profesorul, factor de decizie, Ed. Tehnică, Bucureşti
74. Tomşa, Gh. (coord.) (2005), Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Editat Revista Învăţământul Preşcolar, Bucureşti
75. Tomşa, Gh. (1999), Consilierea în şcoală, Ed. Casa de Editură şi Presă “Viaţa Românească”, Bucureşti
76. Tudorica, R. (2007), Managementul educaţiei în context european, Ed. Meronia, Bucureşti
77. Ungureanu, D. (1999), Teoria curricumului, Ed. Mirton, Timişoara
78. Văideanu, G. (1988), Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti
79. Vlăsceanu, L. Neculau, A., Miroiu, A., Mărginean, I, Potolea, D. (coord.) (2002), Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului preuniversitar. Studiu de impact. Vol I şi II, Ed. Polirom, Iaşi
80. Voiculescu, E. (2001), Factorii subiectivi ai evaluării şcolare. Cunoaştere şi control, Ed. Aramis, Bucureşti
81. Voiculescu, F. (2005), Manual de pedagogie contemporană, Partea I, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca
82. Zlate, M. (coord.) (2001), Psihologia la răspântia dintre milenii, Ed. Polirom, Iaşi
83. ***, Legea Învăţămntului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
84. ***, Legea Statutului Personalului Didactic nr. 128/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
85. ***, OECD (2000), Analiza politicilor naţionale în domeniul educaţiei (trad.), MEN, Bucureşti

Bibliografie generală –Traduceri din literatura străină

1. Ausubel, D. P, Robinson, R. (1981), Învăţarea şcolară. O introducere în psihologia pedagogică, EDP, Bucureşti
2. Adler, A. (1995), Psihologia copilului greu educabil, Ed. IRI, Bucureşti
3. Botckin, J, Elmandjira, M, Maliţa, M. (1981), Orizontul fără limite al învăţării, Ed. Politică, Bucureşti
4. Dave, H.R. (sub red.) (1991), Fundamentele educaţiei permanente, EDP, Bucureşti
5. Davitz, G., Ball, S., (1978), Psihologia procesului educaţional, EDP, Bucureşti
6. Dellors, J. (coord.) (2000), Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie, Ed. Polirom, Iaşi
7. Gagne, R. M., Briggs, L. (1977), Principii de design al instruirii, EDP, Bucureşti
8. Gardner, H. (2006), Inteligenţe multiple. Noi orizonturi, Ed. Sigma, Bucureşti
9. Geissler, E. (1981), Mijloace de educaţie, EDP, Bucureşti
10. Goleman, D. (2000), Inteligenţa emoţională, Ed. Curtea Veche, Bucureşti
11. Hainaut, L. D’(coord.) (1981), Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, EDP, Bucureşti
12. Hayes, N., Orell, S. (1997), Introducere în psihologie, Bucureşti
13. Kidd, J.R. (1981), Cum învaţă adultii?, EDP, Bucureşti
14. Landsheere, G. De (1975), Evaluarea continuă a elevilor şi examenele, EDP, Bucureşti
15. Lowe, H. (1978), Introducerea în psihologia învăţării la adulţi, EDP, Bucureşti
16. Monteil, J. M. (1997), Educaţie şi formare, Ed. Polirom, Iaşi
17. Meyer, G. (2004), De ce şi cum evaluăm ?, Ed. Polirom, Iaşi
18. Peretti, A. De (1996) Educaţia în schimbare, Ed. Spiru Haret, Iaşi
19. ***, Agenţia Naţională SOCRATES (1996), Combaterea eşecului şcolar, EDP, Bucureşti

Bibliografie generală – Literatura străină în limba de origine

1. ***, UE (2006), Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Report 2006. European Commission, Bruxells


Webibliografie (Adrese www)

2 comentarii:

 1. Programa pentru DEFINITIVAT 2013?

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna ziua! Pentru definitivat 2016 este o programa noua. observ ca apar in programa doua teme care nu se gasesc aici:
  5.5. Procesul didactic asistat de noile tehnologii de informare și comunicare
  a) Resurse TIC pentru predare-învățare-evaluare: softuri didactice, alte resurse și aplicații online (pagini wiki, blog-uri, prezentări etc.)
  b) Proiectarea activităţilor didactice cu componentă TIC
  c) Desfăşurarea şi evaluarea activităţilor didactice asistate de TIC

  si

  8. Consilierea şi asistenţa psihopedagogică
  a) Consilierea elevilor și a familiei. Personalizarea activității de consiliere
  b) Servicii de asistență psihopedagogică pentru copil și familie

  Va rog mult, puteti posta si aceste doua teme? Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere