____________________________________________________________________________________________.

Legislație/Informații utile
Anul Școlar 2011-2012


DEFINITIVAT

Later edit: Calendarul de desfășurare a activităților de perfecționare prin definitivat a fost modificat conform Ordinului Ministrului 5560 07/10/2011 - vezi Capitolul V. Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, pagina pagina 43 a acestui fișier .pdf.
 1. Înscrierea candidaților 1-31 octombrie 2011
 2. Înștiințarea în scris de către ISJ -uri a candidaților respinși - până la 1 decembrie 2011 
 3. Transmiterea listelor candidaților de către ISJ-uri, centrelor de perfecționare - până la 12 decembrie 2011 
 4. Inspecțiile speciale - 1 octombrie 2011-5 iunie 2012 
 5. Transmiterea componenței comisiei de examinare de către centrele de perfecționare către MECTS, Direcția de specialitate si aprobarea acestora - până la data de 1 iunie 2012 
 6. Transmiterea de către conducerea unităților de învățământ către ISJ-uri a proceselor verbale (copii autentificate prin semnătura directorului și ștampila unității de învățământ) de la inspecțiile speciale derulate în anul școlar respectiv și a unui document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic -7-14 iunie 2012 
 7. Transmiterea de către ISJ-uri către centrele de perfecționare a listelor candidaților admiși, dosarele candidaților (inclusiv procesele verbale ale inspecțiilor speciale) și documentul din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic - până la 1 iulie 2012 
 8. Probele scrise și orale penultima săptămână din august 2012 
 9. Transmiterea rezultatelor examenului de la centrele de perfecționare către MECTS, Direcția de specialitate, în vederea validării acestora prin ordin al ministrului educației - în 15 zile de la încheierea examenului 
 10. Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au promovat examenul - începând cu data de 1 septembrie 2012 
 11. Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au obținut definitivatul în învățământul preuniversitar în baza funcției didactice de preparator sau asistent universitar sau prin echivalarea gradului didactic II obținut în Republica Moldova - începând cu data emiterii ordinului de ministru
 GRADUL DIDACTIC II
 1. Solicitarea de către candidat a efectuării primei inspecții curente, prin cerere tip adresată conducerii unității de învățământ 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere 
 2. Înscrierea candidaților - 1-31 octombrie, pentru sesiunea din anul școlar următor 
 3. Înștiințarea în scris de către ISJ-uri a candidaților respinși - până la 1 decembrie 2011
 4. Transmiterea de către ISJ-uri, centrelor de perfecționare a listelor candidaților - până la 12 decembrie 2011
 5. Inspecțiile speciale - 1 octombrie 2011 - 5 iunie 2012
 6. Transmiterea componenței comisiei de examinare de către centrele de perfecționare către MECTS, Direcția de specialitate și aprobarea acestora - până la 1 iunie 2012
 7. Transmiterea de către conducerea unităților de învățământ către ISJ- uri a proceselor verbale de la inspecțiile curente și speciale (copii autentificate prin semnătura directorului și ștampila unității de învățământ) derulate in anul școlar respectiv și a unui document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic - 7-14 iunie 2012
 8. Transmiterea de către ISJ-uri către centrele de perfecționare a fișelor sintetice a candidaților admiși, dosarele candidaților (inclusiv procesele verbale ale inspecțiilor curente și speciale) si documentul din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic - până la 1 iulie 2012
 9. Probele scrise și orale - ultima săptămână din luna august 
 10. Transmiterea rezultatelor examenului de la centrele de perfecționare către MECTS, Direcția de specialitate, în vederea validării acestora prin ordin al ministrului educației - în 15 zile de la încheierea examenului 
 11. Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au promovat examenul - începând cu data de 1 septembrie a anului școlar următor celui în care s-a desfășurat examenul
 12. Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au obținut gradul didactic II în învățământul preuniversitar în baza funcției didactice de lector universitar sau prin echivalarea gradului didactic I obținut in Republica Moldova - începând cu data emiterii ordinului de ministru.
GRADUL DIDACTIC I
 1. Solicitarea de către candidat a efectuării primei inspecții curente, prin cerere tip adresată conducerii unității de învățământ 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere
 2. Înscrierea candidaților - 1-31 octombrie în anul școlar în care se susține colocviul de admitere
 3. Înștiințarea în scris de către ISJ-uri a candidaților respinși - până la 30 noiembrie
 4. Transmiterea de către ISJ-uri, centrelor de perfecționare a listelor candidaților admiși și a dosarelor acestora - până la 15 ianuarie a anului școlar în care se susține colocviul
 5. Colocviul de admitere - 15 ianuarie -15 februarie în fiecare an școlar
 6. Elaborarea lucrării metodico-științifice - 15 februarie a anului școlar in care se susține colocviul de admitere - 31 august a anului școlar următor
 7. Transmiterea de către conducerea unității de învățământ către ISJ- uri a proceselor verbale de la inspecțiile curente (copii autentificate prin semnătura directorului și ștampila unității de învățământ) derulate in anul școlar respectiv și a unui document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic - 7-14 iunie a fiecărui an școlar
 8. Ultima informare a centrelor de perfecționare de către ISJ-uri - până la 1 iulie a anului școlar în care s-au susținut inspecțiile speciale și lucrările metodico –științifice
 9. Depunerea lucrărilor metodico-științifice la centrele de perfecționare - până la 31 august a anului școlar următor celui în care s-a susținut colocviul de admitere
 10. Depunerea referatelor lucrărilor la centrele de perfecționare - până la 10 septembrie a anului școlar în care se susține lucrarea
 11. Transmiterea componenței comisiilor pentru efectuarea inspecției școlare și a susținerii lucrărilor metodico - științifice către MECTS , Direcția de specialitate și aprobarea acestora - până la data de 20 septembrie a anului școlar în care se desfășoară examenul
 12. Inspecția specială și susținerea lucrării metodico- științifice - 1 octombrie -5 iunie a anului școlar următor celui în care s-a elaborat lucrarea
 13. Transmiterea rezultatelor examenului către MECTS, Direcția de specialitate, în vederea validării acestora prin ordin al ministrului educației - până la 1 iulie a anului școlar în care s-a susținut examenul
 14. Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au promovat examenul - începând cu data de 1 septembrie a anului școlar următor în care s-a desfășurat examenul
 15. Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I în învățământul preuniversitar pe baza titlului științific de doctor - începând cu data emiterii ordinului de ministru


**************************
Obs. Pentru informații suplimentare puteți contacta DPPD-urile centrelor universitare la care v-ați înscris pentru susținerea examenelor. (căutați-le cu google sau verificați site-ul edu.ro!)